Wsparcie biznesu

Branża: doradztwo finansowe

Kompetencja: zarządzanie zasobami ludzkim

Główne cele: oczekiwaniem Klienta było wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która pomogłaby oceniać pracowników, a w dalszej kolejności rozwijać u nich te kompetencje, które nie są na wymaganym przez organizację poziomie. Klient jako efekt końcowy chciał otrzymać narzędzie oceny pracowniczej w postaci stworzenia profili kompetencyjnych oraz księgi kompetencji dla wszystkich stanowisk, tak aby menadżerowie mogli według bardzo konkretnych i sprecyzowanych zasad sprawiedliwie oceniać swoich podwładnych. Klient chciał również uzyskać propozycję procesu rozwojowego, który miałby być kolejnym etapem oceny pracowniczej.

Podjęte działania: nasz projekt szkoleniowo-rozwojowy rozpoczęliśmy od stworzenia opisów stanowisk, które są podstawą budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Menadżerowie wszystkich szczebli zostali przeszkoleni z uzupełniania przygotowanej pod potrzeby organizacji formatki opisu stanowiska. Następnie po wyznaczonym czasie menadżerowie przesłali do naszych konsultantów uzupełnione formatki w celu ich zweryfikowania i naniesienia zmian. Następnie nasi konsultanci na podstawie wpisanych zakresów zadań i wynikających z nich kompetencji, stworzyli księgę kompetencji, w której bardzo dokładnie rozpisali wszystkie kompetencje twarde i miękkie na poziomie konkretnych zachowań dla wszystkich stanowisk w organizacji. Po przypisaniu poziomów wymaganych kompetencji dla każdego stanowiska, konsultanci stworzyli tabelę profili kompetencyjnych, które zostały naniesione na arkusz oceny pracowniczej. Według przygotowanej formuły w Excelu menadżerowie mogli otrzymać procentowy wynik oceny w 3 zaszeregowaniach: poniżej oczekiwań, zgodnie z oczekiwaniami, wyróżniający się pracownik.

Uzyskane efekty: Klient otrzymał nie tylko narzędzie oceny pracowniczej w postaci arkusza ocen, ale również plan rozwojowy w postaci wybranych metod i narzędzi rozwojowych, które menadżerowie po dokonaniu oceny, mogli zastosować dla swoich podwładnych. Dzięki takiej strategii zarządzania zasobami ludzkimi podniósł się poziom motywacji pracowników w organizacji, gdyż konstruktywna ocena według konkretnych i jasnych zasad pomogła im zrozumieć, gdzie popełniają błędy i jak mają nad nimi pracować. Dzięki zaproponowanym przez nas narzędziom rozwojowym, został również podniesiony poziom kompetencji pracowników, jak również poprawiła się atmosfera i relacje na linii przełożeni-podwładni, co ostatecznie przełożyło się na skuteczniejsze osiąganie celów przez zespoły i ich kierowników.

 

Wróć

W górę