Zarządzanie projektami

Pozyskanie finansowania na projekt to tylko połowa sukcesu. Kolejnym etapem jest prawidłowe jego wdrożenie i rozliczenie otrzymanej dotacji.

Proponowany przez nas model współpracy zawsze adaptujemy do potrzeb i wymagań konkretnego projektu. Wiemy bowiem, że każdy Klient i każdy projekt jest inny, dlatego styl zarządzania dopasowujemy do każdego Klienta indywidualnie.

 

Na życzenie, w oparciu o obwiązujące przepisy, wytyczne oraz dokumenty programowe możemy realizować usługę wsparcia zarządzania w następujących obszarach – łącznie lub z możliwością wyboru jednego z nich:

 

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, w zakres którego wchodzi m.in.:

 • kompleksowy nadzór nad wdrażaniem i realizacją projektu
 • przeszkolenie osób zaangażowanych w realizację projektu ze strony Klienta z podstawowych zasad i obowiązków wynikających z obowiązujących wytycznych i dokumentów projektowych w zakresie prawidłowej realizacji projektu
 • przygotowanie i opracowanie merytoryczne wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu – wewnętrzne wytyczne dot. realizacji i wdrażania projektu, regulaminy, procedury
 • przygotowanie i wsparcie Klienta w obszarze związanym z koniecznymi do przeprowadzenia postępowaniami konkursowymi na wybór podwykonawców
 • opracowywanie dokumentów i poprawek we wniosku w związku z ewentualnymi zmianami w projekcie
 • bieżące przygotowywanie sprawozdań z postępu realizacji projektu w tym poziom osiągnięcia wymaganych wskaźników, wydatkowania środków, realizacji zadań merytorycznych projektu
 • sprawozdawczość związana z przepisami o pomocy publicznej/de minimis
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą
 • wsparcie Klienta podczas kontroli projektu 

 

ROZLICZANIE PROJEKTU, w zakres którego wchodzi m.in.:

 • przygotowywanie wniosków o płatność i raportów finansowych na podstawie otrzymanych dokumentów
 • weryfikacja poprawności prowadzenia rozliczeń finansowych
 • weryfikacja/przygotowywanie dokumentów finansowych pod kątem zgodności zarówno z wytycznymi programowymi jak i z procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie
 • bieżące monitorowanie poziomu i prawidłowości wydatkowania oraz kwalifikowalności kosztów
 • bieżące doradztwo finansowe związane z realizacją projektu
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą

 

O sile naszego doświadczenia liczby mówią same za siebie!

Przejdź do zakładki Projekty - ZREALIZOWANE by dowiedzieć się więcej.

Wróć

W górę