Aktualne konkursy

Twoja firma może liczyć na wsparcie z licznych programów dostępnych w Polsce i Europie oraz innych form wsparcia!

Powiedz nam o swoim pomyśle, a my znajdziemy dla Ciebie źródło finansowania.

 

Zapoznaj się z informacjami o aktualnych konkursach i skontaktuj się z nami.

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Bank Gospodarstwa Krajowego jako instytucja zarządzająca konkursem "KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE" ogłosił nabór wniosków, który trwa od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

 

W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

 

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

 

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy (mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 )

 

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DLA MŚP

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój organizowany jest konkurs w ramach działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

 

Konkurs przeznaczony jest dla firm posiadających status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP).

 

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
    albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków – 22 października 2015 r.

Zakończenie naboru wniosków - 31 marca 2016 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Poziom i wartość wsparcia:

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

 

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

 

Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

 

50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

 

65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz

40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 

Termin:

14 października – 30 listopada 2015

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

RPO DOLNOŚLĄSKIE - INNOWACJA PROCESOWA I PRODUKTOWA W MŚP

 

W ramach RPO Województwa Dolnośląskiego organizowany jest konkurs dla przedsiębiorców, polegający na wsparciu innowacji produktowych oraz procesowych w MŚP.

 

Udział w konkursie przeznaczony jest dla przedsiębiorców posiadających status MŚP (mikro, małe, średnie)

 

Na co można pozyskać dotację?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

 

Dodatkowo preferowane będą projekty:

wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), mobilna przestrzenność – motoryzacja i transport, produkcja maszyn, urządzeń i obróbka materiałów, surowce naturalne (przemysł wydobywczy) i wtórne, żywność wysokiej jakości oraz nauki medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, a także komunikacja).

 

Jaki jest minimalna i maksymalna wartość projektów?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

- mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%,

- średnie – do 35%.

 

Kiedy można składać wniosek o dotację?

Ogłoszenie konkursu – 30 wrzesień 2015 r.,

Rozpoczęcie naboru wniosków – 30 październik 2015 r.

Zakończenie naboru wniosków – 06 listopad 2015 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

RPO DOLNOŚLĄSKIE - INFRASTRUKTURA B+R

 

W ramach RPO Województwa Dolnośląskiego organizowany jest konkurs dla przedsiębiorców, polegający na tworzeniu bądź rozbudowie zaplecza B+R.

 

W ramach konkursu mogą brać udział przedsiębiorcy (bez względu na status - mikro, małe, średnie, duże), jak i konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

 

Na co można pozyskać dotację?

Tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

a) laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

b) centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

 

Jaki jest limit minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych?

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN

 

Kiedy można składać wniosek o dotację?

Ogłoszenie konkursu – 30 wrzesień 2015 r.,

Rozpoczęcie naboru wniosków – 30 listopad 2015 r.

Zakończenie naboru wniosków – 07 grudzień 2015 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

RPO DOLNOŚLĄSKIE - PROWADZENIE PRAC B+R

 

W ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, organizowany jest konkurs dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub prowadzących prace B+R.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy zarówno mikro, mali, średni jak i posiadający status dużego przedsiębiorstwa.

 

Na co można pozyskać dotację?

Dofinansowane można otrzymać na projekty polegające na:

 

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

W ramach wsparcia finansowany może być cały procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 - prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

 - innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

 - opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych), - ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

 

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

 

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw; - projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Status

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe (eksperymentalne)

Maks. dofinansowanie

Maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii*

Maks. dofinansowanie

Maks. dofinansowanie po uwzględnieniu premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Mały

70%

80%

45%

60%

Średni

60%

75%

35%

50%

Duży

50%

65%

25%

40%

*Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 a) projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 

Jaki jest limit minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych?

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN

 

Kiedy można składać wniosek o dotację?

Ogłoszenie konkursu – 30 wrzesień 2015 r.,

Rozpoczęcie naboru wniosków – 30 listopada 2015 r.

Zakończenie naboru wniosków – 07 grudnia 2015 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

 Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

INFRASTRUKTURA B+R DLA FIRM

 

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla przedsiębiorstw. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP (mikro, mali i średni) oraz inne przedsiębiorstwa (duże) - w przypadku dużych firm, musi wystąpić współpraca z firmą MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO.

 

Głównym celem działania 2.1 jest wzrost innowacyjności polskich firm. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

 

Dofinansowane zostaną projekty obejmujące tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, czyli inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych2 mln zł,

Wielkość dofinansowaniaw zależności od rodzaju pomocy:

- w ramach pomocy regionalnej – dofinansowanie infrastruktury – w zależności od województwa: od 25% do 70%

- w ramach pomocy na prace rozwojowe: mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MSP 25%,

- w ramach pomocy de minimis: mikro i mali 45%, średni 35%, inne niż MSP 25%

 

Kiedy można składać wniosek?

Rozpoczęcie naboru: 1 września 2015 r.

Zakończenie naboru: 30 października 2015 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

BONY NA INNOWACJE DLA MSP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs dla firm z sektora MŚP (mikro, mali i średni przedsiębiorcy), w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

 

Wykonawcą usług, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 

Kiedy można składać wniosek o dofinansowanie?

Nabór przewidziany jest od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

 

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - DZIAŁANIE 3.2 - INNOWACJE W MSP

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet 3, Działanie 3.2 Innowacje w MSP,

Twoja firma będzie mogła uzyskać dofinansowanie na wdrożenie i skomercjalizowanie innowacji produktowych oraz procesowych.

 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego.

 

Na co można pozyskać dotacje

W ramach działania możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie na rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Minimalna wartość projektu - 100 000,00 zł, zaś maksymalna wartość - 10 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowwania - 50%. Maksymalnie będzie można uzyskać 2 000 000,00 zł dofinansowania.

 

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (technologie informacyjne i komunikacyjne, zaliczają się do specjalizacji technologicznych i inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego).

 

Kiedy można składać wniosek o dotację

Nabór wniosków od 02 listopada 2015 r. do 04 stycznia 2016 r.

 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE. Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

DOTACJE NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 45+

 

Źródło dofinansowania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Kto może ubiegać się o dotację

Pracodawcy – jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zatrudniające co najmniej jednego pracownika

 

Kto może być objęty wsparciem

Pracownicy, którzy ukończyli 45. rok życia – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy  o pracę

 

Na co można pozyskać dotację

Dofinansowanie jest przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w szczególności:

  • określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • kursy i studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Jaki jest poziom dofinansowania

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 80% kosztów kwalifikowanych, 20% stanowi wkład własny

Wsparcie stanowi pomoc de minimis

 

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu Wsparcie dla 1 uczestnika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia (stan na dzień 04.05.2015: 11 828,01 zł)

 

Kiedy można składać wniosek o dotację Terminy naboru są ogłaszane przez powiatowe urzędy pracy. 

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektu.

 

Zapraszamy do współpracy!

Anna Jasińska

a.jasinska@mcs.edu.pl

tel.: 22/ 839 55 99 wew. 226

DOTACJE DLA MŚP NA BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

 

 

Działanie

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Kto może ubiegać się o dotację
MSP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)

Na co można pozyskać dotację
W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Jaki jest poziom dofinansowania
Maksymalna intensywność pomocy dla:

mikroprzedsiębiorcy:
badania przemysłowe 70%, badania przemysłowe (+premia) 80%
prace rozwojowe 45%, prace rozwojowe (+premia) 60%

małego przedsiębiorcy:
badania przemysłowe 70%, badania przemysłowe (+premia) 80%
prace rozwojowe 45%, prace rozwojowe (+premia) 60%

średniego przedsiębiorcy:
badania przemysłowe 60%, badania przemysłowe (+premia)75%
prace rozwojowe 35%, prace rozwojowe (+premia) 50%

Jaka jest minimalna a jak maksymalna kwota dofinansowania projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 mln.
Maksymalna kwota wsparcia:
20 mln euro przy przewadze badań przemysłowych
15 mln euro przy przewadze prac rozwojowych

Kiedy można składać wniosek o dotację

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas już dziś! MCS oferuje wsparcie na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

Zapraszamy do współpracy!

Dayana NAPOLES GRABEK
d.napoles@mcs.edu.pl
tel.: 22/ 839 55 99 wew. 244

 

Wróć

W górę